Deklaracja dostępności serwisu Gdańskiego Centrum Kontaktu

Urząd Miejski w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gdańskiego Centrum Kontaktu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gdańskiego Centrum Kontaktu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-28

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-04-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-09-28. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-04-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Schroeder, adres poczty elektronicznej jaroslaw.schroeder@gdansk.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 778 60 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego:

https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej budynków Urzędu Miejskiego w Gdańsku dostępny jest pod linkiem https://www.gdansk.pl/deklaracja-dostepnosci-architektonicznej

 

Aplikacje mobilne

Aplikacja GCK służy do zgłaszania usterek w przestrzeni Miasta. Zapewnia prostą dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a władzami lokalnymi i służbami miejskimi. Dzięki GCK służby miejskie mogą w szybki i dokładny sposób podjąć odpowiednie działania mające na celu rozwiązanie zgłoszonego problemu.

Aplikacja – bezpłatna aplikacja mobilna, w ramach której świadczone są usługi drogą elektroniczną na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu mobilnym. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play (dla systemu Android) oraz App Store (dla systemu iOS).  

Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej.

Znak Unii Europejskiej z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego oraz Programu Polska Cyfrowa

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
Gdańskie Centrum Kontaktu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Cyfrowa Gmina.
Celem projektu jest zapewnienie prostej, dwustronnej komunikacji pomiędzy mieszkańcami a władzami lokalnymi i odpowiednimi służbami miejskimi.
Dofinansowanie projektu z UE: 100 000 PLN